Nákupní galerie:
Po - Ne: 8:00 - 24:00
Supermarket Albert:
Po - Ne: 7:00 - 24:00
Obchody:
Po - So: 9:00 - 21:00; Ne: 10:00 - 21:00

Právní ujednání

Pravidla zpracování osobních údajů, provozu internetových stránek a poskytování služeb souvisejících s provozem obchodního centra Atrium Flora

Následující text obsahuje pravidla pro zpracování osobních údajů (dále jen „Pravidla“) uživatelů internetových stránek www.atrium-flora.cz, provozovaných společností Atrium Flóra a.s., se sídlem Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 241 54 911, DIČ: CZ24154911, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 17493 (dále jen „Společnost“) v souvislosti s provozem obchodního centra Atrium Flora, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Česká republika, jež Společnost vlastní (dále jen „OC Atrium Flora“), jakož i pravidla provozu těchto internetových stránek a pravidla poskytování služeb souvisejících s provozem OC Atrium Flora.

Uživatelem se pro účely těchto Pravidel rozumí fyzická osoba, která navštíví tyto internetové stránky a/nebo užívá služby poskytované Společností prostřednictvím těchto internetových stránek v souvislosti s provozem OC Atrium Flora (dále jen „Uživatel“). Tato Pravidla Společnost vydává především pro účely zlepšení rozsahu a kvality služeb poskytovaných Uživatelům, zejména zákazníkům a návštěvníkům OC Atrium Flora.

Tato Pravidla jsou platná pro Společnost i všechny Uživatele a jsou jim kdykoliv k dispozici k nahlédnutí na internetových stránkách OC Atrium Flora. Pravidla upravují práva a povinnosti Společnosti i Uživatelů při zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s provozováním těchto internetových stránek, pravidla provozování a užívání těchto stránek a práva a povinnosti stran při poskytování služeb ze strany Společnosti v souvislosti s provozem OC Atrium Flora.

Uživatel vyslovuje svůj souhlas s platným zněním těchto Pravidel při vstupu na tyto internetové stránky provozované Společností a/nebo při svém přihlášení k užívání služeb souvisejících s provozem OC Atrium Flora. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv znění těchto Pravidel jednostranně změnit, a to i bez zaslání informací Uživatelům o provedené změně. Ztratí-li některé ustanovení těchto Pravidel platnost a/nebo účinnost, nemá to vliv na platnost anebo účinnost zbývajících ustanovení Pravidel. Tyto Pravidla a jakékoli jejich pozdější změny nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. V záležitostech, jež nejsou těmito Pravidly výslovně upraveny, se řídí práva a povinnosti související s provozem těchto internetových stránek a poskytováním souvisejících Služeb Společností platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Společnost je oprávněna rozsah, obsah, vzhled či samotný provoz těchto internetových stránek a/nebo poskytování či podmínky poskytování služeb souvisejících s provozem OC Atrium Flora kdykoliv jednostranně změnit, omezit, pozastavit nebo zcela zrušit. V této souvislosti nevzniká Uživatelům vůči Společnosti jakýkoli nárok.

Zabezpečení kompatibility zařízení Uživatele použitých při užívání těchto internetových stránek a/nebo při užívání služeb poskytovaných Společností v souvislosti s provozem OC Atrium Flora, je výhradně na vlastním uvážení Uživatele. Společnost v souvislosti s provozem těchto internetových stránek nebo s poskytováním služeb nezpřístupňuje Uživatelům k užití jakýkoli software, zařízení, ani konfigurační nastavení.

Cookies jsou informace nebo soubory informací, jež jsou z těchto internetových stránek při jejich prohlížení přenášeny na zařízení Uživatele (např. na hard disk počítače Uživatele). Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si některé informace, které Uživateli usnadní její další používání a Společnosti umožňují monitorovat potřeby, zájmy a počet návštěvníků jednotlivých sekcí těchto internetových stránek a v této souvislosti zlepšovat rozsah, obsah a vzhled internetových stránek, jakož i rozsah a kvalitu služeb poskytovaných Uživatelům. Prostřednictvím cookies z těchto internetových stránek nejsou přímo získávány takové osobní údaje, které by mohly sloužit k identifikaci Uživatele. Po uzavření prohlížeče Uživatele těchto stránek je relace cookies ukončena. Pokud Uživatel těchto internetových stránek nepovolí užívání cookies, bude mít omezený přístup do některých sekcí stránek nebo bude moci užívat jejich funkce pouze v omezeném rozsahu.

Na těchto internetových stránkách mohou být uvedeny odkazy na internetové stránky provozované jinými provozovateli. Navštíví-li Uživatel tyto internetové stránky jiných provozovatelů prostřednictvím odkazů umístěných na těchto stránkách Společnosti, nenese Společnost žádnou odpovědnost za jejich obsah ani za zabezpečení ochrany osobních údajů fyzických osob při jejich užívání.

Shromažďování a další zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem internetových stránek a poskytováním služeb Uživatelům

Poskytování některých služeb souvisejících s provozem OC Atrium Flora, jakož i přístup do některých sekcí těchto internetových stránek, jsou podmíněny poskytnutím některých osobních údajů Uživatele Společnosti při přihlášení Uživatele k užívání příslušné služby související s provozem OC Atrium Flora. Společnost je povinna s těmito osobními údaji nakládat v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, především s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“).

V případě zájmu Uživatele o užívání takové služby poskytne Uživatel v procesu jeho přihlášení do databáze Společnosti některé své osobní údaje, případně další informace, včetně své vlastní, platné a správné e-mailové adresy, přičemž současně vyjádří Společnosti svůj souhlas udělený na dobu neurčitou se zpracováním sdělených osobních údajů způsoby uvedenými v těchto Pravidlech ve smyslu ust. § 5 odst. 2 Zákona o ochraně osobních údajů, s podmínkami poskytování služby a s platným zněním těchto Pravidel (dále je „Souhlas“). V případě, že Uživatel postupuje v rozporu s výše uvedeným, nese plnou právní odpovědnost za případné škody a/nebo újmy způsobené uvedením nesprávné, fiktivní, případně cizí e-mailové adresy nebo osobního údaje třetí osoby. Souhlas udělený Společnosti je dobrovolný a každý Uživatel má kdykoliv možnost své rozhodnutí o udělení Souhlasu dodatečně změnit a prostřednictvím své e-mailové adresy požádat o odstranění kontaktních údajů Uživatele z databáze Společnosti. V případě odvolání Souhlasu Uživatele poskytnutého v souvislosti s jeho přihlášením k užívání některé služby poskytované Společností, se tím Uživatel odhlašuje i z užívání takové služby.

Zpracováním osobních údajů Uživatele podle těchto Pravidel se rozumí zejména shromažďování některých osobních údajů a dalších informací o Uživateli ze strany Společnosti prostřednictvím těchto internetových stránek, případně jiným způsobem (např. předložením vyplněného formuláře), jejich další zpracování, zejména ukládání na nosiče informací, jejich používání a předávání třetím osobám, výhradně však v souvislosti s poskytováním příslušné služby Uživatelům nebo s provozem těchto stránek, uchovávání osobních údajů a informací, kvantifikace a třídění, jakož i jejich případná likvidace ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů. Společnost si vyhrazuje právo provádět zpracování osobních údajů a informací o Uživateli prostřednictvím jakékoli další společnosti koncernu Atrium European Real Estate, a dále prostřednictvím provozovatele SilentService, s.r.o., provozovatelů analytické služby (např. Google Analytics), společnosti emarsys eMarketing Systém AG, vlastníka webu Welcome-to-our.net, případně prostřednictvím dalších třetích subjektů. Třetím subjektům Společnost poskytuje především osobní údaje a informace o činnostech Uživatelů na jednotlivých sekcích těchto internetových stránek, včetně informací o užívání zařízení Uživatelů při prohlížení těchto stránek, informace o počtu Uživatelů poskytovaných služeb a návštěvníků jednotlivých sekcí těchto stránek, o uskutečněných datových přenosech, jakož i další informace související s provozem těchto stránek a s užíváním služeb jejich prostřednictvím.

V případě poskytnutí osobních údajů Uživatele, jakož i dalších informací o Uživateli v procesu jeho přihlášení do databáze vedené Společností o Uživatelích jednotlivých služeb poskytovaných v souvislosti s provozem OC Atrium Flora, mohou být tyto údaje a informace zpracovány i pro účely nabízení produktů a služeb Společnosti, k zasílání informací o činnostech Společnosti a/nebo o slevách, propagačních a marketingových akcích třetích stran, zejména jednotlivých obchodů v OC Atrium Flora. K takovému zpracování poskytnutých osobních údajů a dalších informací udělí Uživatel Společnosti svůj Souhlas při přihlášení k užívání služby formou vyplnění a odeslání přihlašovacího formuláře prostřednictvím těchto internetových stránek, případně jiným způsobem (např. předložením vyplněného formuláře v infostánku OC Atrium Flora).

Pravidla poskytování služby Program výhod

Program výhod je služba poskytovaná Společností Uživatelům, jež umožňuje využití aktuálních slev nebo jiných výhod, propagačních a marketingových akcí platných v příslušném časovém období v OC Atrium Flora a/nebo v jednotlivých obchodech OC Atrium Flora, přičemž slevy a výhody jsou ze strany Uživatele uplatňovány formou předložení tzv. věrnostní karty zákazníka OC Atrium Flora (dále jen „Věrnostní karta“) v OC Atrium Flora a/nebo v jednotlivých obchodech OC Atrium Flora. Věrnostní karta bude Uživateli vystavena a předána v infostánku OC Atrium Flora oproti předložení vyplněného formuláře či vytištěného vyplněného formuláře, jež byl Uživatelem již dříve odeslán Společnosti prostřednictvím těchto internetových stránek www.atrium-flora.cz. Věrnostní karta má omezenou dobu platnosti. Formulář je k dispozici k vyplnění každému Uživateli na těchto internetových stránkách a/nebo v infostánku OC Atrium Flora.

Aktuálně platný seznam slev, jiných výhod a probíhajících propagačních a marketingových akcí naleznou Uživatelé a držitelé Věrnostní karty na těchto internetových stránkách OC Atrium Flora. Novinky a aktuální informace týkající se platných slev, jiných výhod a probíhajících propagačních a marketingových akcí v OC Atrium Flora budou Uživateli rovněž zasílány elektronickou formou na e-mailovou adresu sdělenou Společnosti v procesu přihlášení Uživatele k poskytování služby.

Souhlas udělený Společnosti při přihlášení Uživatele k užívání služby může Uživatel kdykoliv odvolat a požádat Společnost prostřednictvím své e-mailové adresy a/nebo v infostánku OC Atrium Flora o odstranění kontaktních údajů Uživatele z databáze Společnosti vedené o Uživatelích Programu výhod. V případě odvolání Souhlasu Uživatele, se tím Uživatel odhlašuje z poskytování služby Program výhod a ztrácí výhody spojené s vlastnictvím Věrnostní karty, kterou je povinen Společnosti vrátit. V jiných záležitostech se na službu Program výhod vztahují obecná ustanovení těchto Pravidel.