Nákupní galerie:
Po - Ne: 8:00 - 24:00
Supermarket Albert:
Po - Ne: 7:00 - 24:00
Obchody:
Po - So: 9:00 - 21:00; Ne: 10:00 - 21:00

Podmínky použití bezdrátové WiFi sítě

Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o účelu, způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů v případě užívání veřejné bezdrátové WiFi sítě v OC Atrium Flora:

Pravidla provozování a užívání veřejné bezdrátové WiFi sítě v OC Atrium Flora

Následující text obsahuje pravidla pro poskytování a užívání služby bezplatného přístupu na internet (dále jen „Pravidla“) prostřednictvím bezdrátové WiFi sítě obchodního centra Atrium Flora (dále jen „Služba“). Pravidla jsou platná a závazná pro všechny uživatele Služby a jejich znění je jim k dispozici při každém pokusu o připojení k internetu v prostorách obchodního centra Atrium Flora na adrese Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Česká republika (dále jen „OC Atrium Flora“) prostřednictvím internetových stránek a WiFi sítě OC Atrium Flora.

Poskytovatelem Služby a vlastníkem OC Atrium Flora je společnost Atrium Flóra a.s., se sídlem Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 241 54 911, DIČ: CZ24154911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17493 (dále jen „Společnost“ nebo „Poskytovatel Služby“).

Uživatelem se pro účely těchto Pravidel rozumí fyzická osoba, která jako zákazník či návštěvník OC Atrium Flora, nájemce nebo dodavatel Společnosti, případně jejich zaměstnanec, statutární nebo jiný zástupce, navštíví tyto internetové stránky a/nebo užívá Službu poskytovanou Společností prostřednictvím internetových stránek OC Atrium Flora (dále jen „Uživatel“).

Služba připojení prostřednictvím WiFi sítě je poskytována prostřednictvím zařízení pro bezdrátový přístup k internetu, které Společnost provozuje pro Uživatele, zejména pro zákazníky a návštěvníky OC Atrium Flora. Služba je dostupná pouze v prostorách OC Atrium Flora. Uživatel je povinen užívat Službu v souladu s těmito Pravidly a svůj souhlas s jejich platným zněním vyslovuje při zahájení užívání Služby, tj. při svém přihlášení či registraci k užívání Služby. V případě nevyjádření souhlasu s obsahem těchto Pravidel nebude internetové spojení Uživatele přes naši bezdrátovou WiFi síť umožněno nebo již navázané spojení bude přerušeno. Společnost tato Pravidla vydává především pro účely zlepšení rozsahu a kvality služeb poskytovaných Uživatelům, zejména zákazníkům a návštěvníkům OC Atrium Flora.

Zajištění kompatibility zařízení Uživatele (tj. jeho mobilního telefonu, tabletu nebo přenosného počítače) a jeho programového vybavení, jakož i jejich vhodnosti (např. konfigurace) a funkčnosti pro účely užívání poskytované Služby jsou výhradně záležitostí Uživatele. Poskytovatel Služby Uživatelům v této souvislosti nezpřístupňuje žádný software, zařízení ani konfigurační nastavení. Uživatel není oprávněn připojovat k WiFi síti OC Atrium Flora bezdrátová síťová zařízení, jako jsou WiFi přístupový bod, WiFi klientská stanice či hotspot Uživatele. Za účelem ochrany dat každého Uživatele jsou přihlašovací kódy přenášeny ve formě kódovaných souborů. Tok dat prostřednictvím zařízení Uživatele je však nekódovaný, umožňující přístup třetím stranám. WiFi síť OC Atrium Flora je otevřená, neobsahuje firewall ani antivirový software. Společnost doporučuje, aby Uživatel při všech svých aktivitách při užívání Služby používal vhodné kódovací (např. VPN, SSL) a zabezpečovací mechanismy (např. antiviry a firewall).

Společnost Uživateli neodpovídá za újmu či škodu případně vzniklou v souvislosti s užíváním Služby, zejména za případnou ztrátu dat, poškození či zničení softwaru nebo zařízení Uživatele při užívání Služby nebo v souvislosti s ním, za obsah informací přenášených prostřednictvím WiFi sítě, za rozesílání nevyžádaných zpráv některým z Uživatelů Služby třetím osobám ani za jiné šíření informací, nakládání s osobními údaji nebo další aktivity Uživatelů Služby v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy.

Služba je Uživatelům poskytována v co nejlepší kvalitě a bezúplatně. S ohledem na to nenese Společnost žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu či škodu případně vzniklou v důsledku výpadků či omezení funkčnosti nebo výkonnosti WiFi sítě, přerušení nebo zastavení přenosu dat či jiných poruch připojení k internetu jejím prostřednictvím, ani v důsledku omezené výkonnosti jednotlivých jejích částí či nedostatečné rychlosti nebo kvality přenosu dat jejím prostřednictvím. Společnost si vyhrazuje právo poskytování Služby dle vlastního uvážení kdykoliv jednostranně změnit, omezit, pozastavit nebo zcela zrušit. V této souvislosti proto nevzniká Uživateli vůči Společnosti jakýkoli nárok.

Za veškeré své aktivity v průběhu užívání Služby nese plnou odpovědnost Uživatel. Uživatel nesmí při užívání Služby vykonávat jakékoliv činnosti, které by mohly ohrozit nebo narušit funkčnost či bezpečnost Služby, zařízení a softwaru Společnosti nebo ostatních Uživatelů, zejména nesmí přetěžovat WiFi síť, užívat ji ke komerčním účelům, šířit jakékoli druhy počítačových virů a programů schopných modifikovat, replikovat se apod., rozesílat nevyžádané zprávy (spamy) ani IP pakety s falešnou adresou odesílatele, šířit poplašné zprávy či nepravdivé informace, nebo jakýmikoli jinými aktivitami při užívání Služby porušovat platné právní předpisy nebo dobré mravy. Společnost si rovněž vyhrazuje právo dle vlastního uvážení a i bez předchozího upozornění zablokovat, přerušit nebo jinak omezit užívání Služby některým z Uživatelů, zejména v případech porušování ustanovení těchto Pravidel. V případě podezření ze závažného porušování ustanovení těchto Pravidel mohou být ze strany Poskytovatele Služby vůči Uživateli učiněny příslušné právní kroky.

Společnost si jakožto Poskytovatel Služby dále vyhrazuje právo kdykoliv znění těchto Pravidel jednostranně změnit, a to i bez zaslání informací Uživatelům o provedené změně. Ztratí-li některé ustanovení těchto Pravidel platnost a/nebo účinnost, nemá to vliv na platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení Pravidel.

Tato Pravidla a jakékoli jejich pozdější změny nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění prostřednictvím internetových stránek OC Atrium Flora.

V záležitostech, které nejsou těmito Pravidly výslovně upraveny, se řídí práva a povinnosti související s poskytováním a užíváním Služby platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Získávání, shromažďování a další zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním Služby Uživatelům

V případě zájmu Uživatele o užívání Služby poskytne Uživatel některé své osobní údaje, případně další požadované informace (jako jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa, mobilní telefonní číslo) Společnosti, případně jiné společnosti ze skupiny Atrium, a to v procesu svého přihlášení či registrace k užívání Služby formou vyplnění formuláře, přičemž současně vyjádří svůj souhlas se zpracováním sdělených osobních údajů pro účely uvedené v těchto Pravidlech, jakož i pro marketingové účely, zejména pro účely pravidelného zasílání elektronického informačního newsletter-u vydávaného Společností ve spolupráci s jejími obchodními partnery, obsahujícího informace událostech, novinkách a změnách v OC Atrium Flora, o nabídkách a speciálních nabídkách, jakož i o akcích pořádaných, spolupořádaných či podporovaných Společností, skupinou Atrium nebo jejich obchodními partnery v OC Atrium Flora či jiných nákupních centrech skupiny Atrium (dále jen „Souhlas“). Způsob a účely zpracování těchto osobních údajů Uživatelů jsou podrobně popsány v informacích o zpracování osobních údajů v souvislosti s odběrem informačního newsletter-u, které naleznete v příslušných sekcích internetových stránek OC Atrium Flora a v informačním stánku OC Atrium Flora. Prosíme, seznamte se proto se svými právy, jejichž nositeli jste, v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů. Společnost a skupina Atrium mají povinnost s těmito osobními údaji nakládat a zpracovávat je v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, především s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a s ustanoveními dalších právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů platných v České republice.

Společnost je oprávněna prostřednictvím e-mailové adresy nebo mobilního telefonního čísla, jež Uživatel uvedl v procesu své registrace k užívání Služby, prověřit úplnost a správnost těchto údajů formou zaslání zprávy se žádostí o potvrzení zájmu Uživatele o užívání Služby. V případě, že Uživatel v procesu svého přihlášení nebo registrace neuvede svoje vlastní, platné a přesné osobní údaje, nese plnou právní odpovědnost za případné újmy či škody způsobené uvedením nepřesných či fiktivních osobních údajů, případně osobních údajů třetí osoby. Souhlas udělený Společnosti, případně jiné společnosti ze skupiny Atrium, je dobrovolný a každý Uživatel má právo své rozhodnutí o udělení Souhlasu dodatečně změnit a Souhlas odvolat, požádat o informace a vysvětlení ohledně zpracování svých osobních údajů, požádat o přístup ke svým osobním údajům (včetně práva pořídit si jejich kopie), o jejich opravu, omezení jejich zpracování, přenos či úplné vymazání, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Uživatele, právo podat stížnost u dozorového úřadu a další práva v jednotlivých situacích a případech stanovených GDPR a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. V případě odvolání Souhlasu Uživatele poskytnutého v souvislosti s jeho přihlášením k užívání Služby poskytované Společností, se tím Uživatel odhlašuje i z užívání Služby.

OC ATRIUM FLORA
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
tel.: +420 255 741 704
e-mail: flora.recepce@aere.com