Nákupní galerie:
Po - Ne: 8:00 - 24:00
Supermarket Albert:
Po - Ne: 7:00 - 24:00
Obchody:
Po - So: 9:00 - 21:00; Ne: 10:00 - 21:00

Pravidla soutěže

 

 

(pročíst pravidla v PDF)

 1. Pořadatelem Akce je společnost Atrium Flóra a.s., se sídlem: Praha 8, U Libeňského pivovaru 63/2, PSČ 180 00, IČO: 241 54 911, vedená u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 17493 (dále jen „Pořadatel“).
 2. Do akce je možné se přihlásit ve dnech 8. 8. – 9. 9. 2016 (dále jen „Doba pro přihlášení do Akce“) v obchodním centru ATRIUM FLORA na adrese Vinohradská 2828/151, Praha 3, PSČ: 130 00 (dále jen ,,Centrum“), přičemž finále Akce proběhne v Centru dne 19. 10. 2016 (dále jen „Finále Akce“).
 3. Účastníkem Akce může být fyzická osoba ženského pohlaví starší 16 let, která není zaměstnankyní Pořadatele či příbuzná či jinak spřízněná se zaměstnancem Pořadatele, která vyplní a podepíše přihlášku do Akce a udělí souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů (u osob mladších 18 let je vyžadován souhlas zákonného zástupce s účastí v Akci, tj. s přihláškou, a se zpracováním osobních údajů) a která si nechá v Době pro přihlášení do Akce ve fotostánku Centra, který bude umístěn před obchodem Butlers v souladu s pokyny fotografa zhotovit svoji podobiznu či podobizny, dále označené jen jako „Fotografie“ (dále jen „Účastník Akce“). Fotostánek bude otevřen v Době pro přihlášení do Akce vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 16 do 18 hodin.
 4. Fotografie Účastníků Akce budou zveřejněny všechny najednou dne 12. 9. 2016 na facebookovém profilu Centra, odkaz bude umístěn na oficiálních internetových stránkách Centra www.atrium-flora.cz.
 5. Uživatelé Facebooku budou pro Účastníky Akce hlasovat prostřednictvím aplikace. 20 Účastníků Akce, kteří získají nejvyšší počet hlasů k 30. 9. 2016 20.00 hodin, postoupí do semifinále Akce (dále jen „Semifinále Akce“). V případě, že by mělo více Účastníků Akce v stejný počet hlasů, rozhodne o výběru Účastníka Akce, který se zúčastní Semifinále Akce, Centrum. Semifinále Akce proběhne 12. 10. 2016 a účast na něm je povinná pro postup do finále Akce. Dne 10. 10. 2016 proběhne workshop soutěžících, které postupují do Semifinále Akce s vybranými českými bloggerkami, účast všech semifinalistek je povinná pro postup do finále Akce.
 6. Deset Účastníků Akce, kteří vzejdou z osobního rozhovoru na Semifinále Akce (dále jen „Finalistky Akce“), bude pozváno na finále Akce, které proběhne dne 19. 10. 2016 v Centru (dále jen „Finále Akce“).
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit Účastníka Akce z Akce, a to zejména v případě, že má Pořadatel podezření, že Účastník Akce jednal v rozporu s těmito pravidly nebo dobrými mravy, dopustil se podvodného jednání v souvislosti s Akcí, pokud by nebylo možné Účastníka Akce telefonicky kontaktovat, pokud Účastník Akce poškozuje pověst Pořadatele nebo Akce, porušil obecně závazné právní předpisy nebo jednal v rozporu s oprávněnými zájmy třetích osob.
 8. V případě, že by došlo k vyřazení některého z Účastníků Akce ze Semifinále Akce nebo z Finále Akce, zúčastní se Semifinále Akce nebo Finále Akce Účastník Akce následující v pořadí. V případě, že by mělo více Účastníků Akce stejný počet hlasů, rozhodne o výběru Účastníka Akce, který se zúčastní Finále Akce, Centrum.
 9. Během Finále Akce se utkají Finalistky Akce v několika disciplínách, mezi nimiž bude mimo jiné módní přehlídka. Konkrétní disciplíny a průběh Finále Akce budou Finalistkám Akce sděleny před konáním Finále Akce. Výsledky jednotlivých disciplín bude hodnotit a tři výherkyně vybere odborná porota.
 10. Finalistka Akce, která se umístí na třetím místě, získá poukázky pro nákup ve vybraných obchodech Centra ve výši 15 000,- Kč. Finalistka Akce, která se umístí na druhém místě, získá poukázky pro nákup ve vybraných obchodech Centra ve výši 25 000,- Kč. Finalistka Akce, která se umístí na prvním místě, získá poukázky pro nákup ve vybraných obchodech Centra ve výši 50 000,- Kč a stane se tváří Centra (dále jen „Výherkyně“). Poukázky (dále jen „Výhra“) a seznam obchodů v Centru, ve kterých lze poukázky uplatnit, budou Finalistkám Akce, které se umístily na prvním až třetím místě, předány po skončení Finále Akce. Na vydání Výhry není právní nárok.
 11. Výherkyně se do konce roku 2017 stane tváří některé z reklamních kampaní Pořadatele, s čímž Výherkyně přihlášením do Akce výslovně souhlasí. Konkrétní kampaň bude vybrána Pořadatelem. Během takové reklamní kampaně budou pořízeny fotografie Výherkyně, případně též videozáznamy s její podobiznou (dále jen „Fotografie Výherkyně“), které mohou být následně umístěny či vysílány na obrazovkách zejména kdekoliv uvnitř Centra či na jeho venkovní fasádě a na propagačních materiálech, plakátech či billboardech Centra. Výherkyně nemá právo na úplatu za pořízení a uveřejnění svých fotografií. Pořadatel však není povinen kampaň, v níž bude Výherkyně angažována, uskutečnit, fotografie Výherkyně pořídit či je uveřejnit. Výherkyně zároveň nesmí bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele do konce roku 2017 projít zásadní změnou vzhledu, kterou se rozumí zejména viditelná změna na váze, nápadná změna délky či barvy vlasů či změna vzhledu díky zákroku plastické chirurgie. V případě, že Výherkyně poruší toto ustanovení, vzniká Pořadateli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
 12. Výherkyně bude s Pořadatelem spolupracovat v průběhu roku 2017 i na dalších marketingových akcích Pořadatele, bude pořizovat rozhovory, zúčastní se případných přehlídek, reklamních kampaní či soutěží, a to bez nároku na úplatu. Pořadatel má povinnost o takové akci a o způsobu spolupráce informovat Výherkyni nejpozději 14 dnů předem a Výherkyně má povinnost se akce Pořadatele zúčastnit či na ní dle pokynů Pořadatele vystupovat či jinak spolupracovat. V případě, že Výherkyně poruší toto ustanovení, vzniká Pořadateli právo na smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
 13. Pořadatel je oprávněn uskutečnit jakoukoliv další marketingovou kampaň s využitím fotografií Účastníků Akce, které pořídil v Době pro přihlášení do Akce. Za takové použití fotografií nemají Účastníci Akce nárok na úplatu.
 14. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit, ukončit, změnit nebo zkrátit Akci
 15. Každý Účastník Akce přihlášením do Akce uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v čl. 3 těchto pravidel, pověřenými pracovníky Pořadatele jako správce, jakož i se zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to jak manuálně, tak automatizovanými prostředky, za účelem své účasti v Akci a dále za účelem marketingových, obchodních či reklamních aktivit Pořadatele. Účastník Akce souhlasí s tím, že bude dostávat elektronickou poštou reklamní a informační zprávy a materiály týkající se Akce, obchodní činnosti Pořadatele a nájemců Centra. Každý Účastník Akce uděluje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolně a na dobu nejvýše 10 letje si vědom, že je oprávněn svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného Pořadateli na adresu jeho sídla. Účastník Akce si je vědom, že odvoláním svého souhlasu, bude ukončena jeho účast v Akci. Účastník Akce si je vědom, že v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, blokování, likvidaci nebo doplnění.
 16. Účastník Akce dále:
  1. ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, souhlasí s tím, že bude ze strany fotografa Pořadatele vyfotografován pro účel účasti v Akci a dále pro marketingové účely Pořadatele, a uděluje Pořadateli svůj souhlas s užitím Fotografií, jakož i všech složek projevů osobní povahy Účastníka Akce, které jsou na Fotografiích zachyceny, všemi způsoby, zejména k reklamním, marketingovým a obchodním účelům Pořadatele, kdy Fotografie a na nich zachycené projevy osobní povahy Pořadatel bude šířit a používat v médiích včetně internetu;
  2. pro případ, že při tvorbě Fotografie vznikne autorské dílo nebo umělecký výkon ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, uděluje Účastník Akce Pořadateli výhradní oprávnění k výkonu autorské dílo nebo umělecký výkon užít jakýmkoli způsobem;
  3. uděluje Pořadateli právo Fotografie, jakož i všechny složky projevů osobní povahy Účastníka Akce zpracovat, doplnit a libovolně upravit;
  4. v případě, že se stane Výherkyní, souhlasí s pořízením záznamů a složek projevů osobní povahy a dále s jejich užitím v rozsahu dle písm. a) – c) tohoto článku obdobně též pro veškeré další výstupy, které vzniknou v souvislosti s účastí Výherkyně v reklamních kampaních Pořadatele.
   Tato práva jsou neomezená z hlediska času, území, množství (počtu) užití, způsobu šíření a jsou udělována bezplatně, tj. Účastníkům Akce nevzniká v této souvislosti jakékoli právo na jakékoli plnění ze strany Pořadatele či jiné třetí osoby. Pořadatel není povinen výše uvedená oprávnění využít.
 17. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla, přičemž v takovém případě má Účastník Akce právo ukončit svoji účast na Akci. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webu atrium-flora.cz.