DNES OTEVŘENO: 07:00 - 24:00 en

Pravidla soutěží

1 ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE „PŘEDVÁNOČNÍ NADÍLKA“

1. Základní informace: tento dokument (dále také jen „pravidla”) představuje úplnou úpravu pravidel spotřebitelské akce (dále jen „soutěž“) s názvem „PŘEDVÁNOČNÍ NADÍLKA“. Tato pravidla upravují podmínky konání uvedené spotřebitelské akce pro všechny soutěžící z řad spotřebitelů.

1.1 Organizátor soutěže: Organizátorem soutěže je společnost Atrium Flora a.s., se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, IČO: 24154911, DIČ: CZ24154 911, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 17493 člen koncernu Atrium European Real Estate (dále také jen „ATRIUM“).

1.2 Zadavatel soutěže: Zadavatelem soutěže je společnost Atrium Flora a.s., se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, IČO: 24154911, DIČ: CZ24154 911, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 17493 člen koncernu Atrium European Real Estate (dále také jen „ATRIUM“).

1.3 Produkční zajištění soutěže: Produkčně soutěž zajišťuje společnost Rebrix s.r.o., se sídlem Nám. Jiřího z Lobkovic, 2195/1, 130 00 Praha 3, IČO: 06106650, DIČ: CZ06106650

1.4 Název soutěže: „PŘEDVÁNOČNÍ NADÍLKA“.

1.5 Doba a místo trvání soutěže: Soutěž se koná v období od 22.11.2021 do 5.12.2021, vždy v časovém rozmezí od 13:00 do 20:00 hodin (dále jen „termín soutěže“) v pasáži OC Atrium Flora, nacházejícím se na adrese Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3.

 

2. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

2.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, přičemž účast na soutěži je věkově omezená tak, že účastník soutěže musí mít v termínu soutěže alespoň 15 let (dále jen „účastník“, „soutěžící“ nebo také „spotřebitel”). Soutěžící může být ze strany organizátora soutěže (pořadatelů či hostesek v místě konání soutěže) vyzván k prokázání svého věku s ohledem na ochranu nezletilých osob. Každý soutěžící se může v průběhu jednoho soutěžního dne zúčastnit soutěže pouze jednou. Soutěžící se však může účastnit soutěže i opakovaně v rámci jednotlivých soutěžních dnů a získat tak více výher.

2.2 Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli, anebo všem dalším společnostem nebo osobám podílejícím se na přípravě, organizaci či jiném zajištění soutěže, včetně osob jakkoliv pracovně nebo jinak spřízněných k maloobchodním prodejnám nacházejícím se v OC Atrium Flóra (dále všichni dohromady jen „vyloučené osoby“). Pokud se i přes výše uvedené stane výhercem vyloučená osoba, pak tato vyloučená osoba výhru neobdrží.

 

3. PŘEDPOKLADY ÚČASTI NA SOUTĚŽI A MECHANIKA SOUTĚŽE

3.1 Účastník se může do soutěže dobrovolně zapojit za předpokladu, že v termínu soutěže v prostorách OC Atrium Flora, které se nachází na adrese 2 Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 (dále také „soutěžní prostory“), navštíví hostesky a dále: – bude schopen v případě pochybností prokázat splnění podmínek účasti v soutěži ve smyslu celého čl. 2 těchto pravidel včetně případného ověření dosažení potřebné věkové hranice; – bude souhlasit se zněním těchto pravidel; – předloží účtenku v minimální hodnotě 500,- Kč, která byla vystavena některou z obchodních jednotek OC Atrium Flora Aktuální seznam takových jednotek je k dispozici na stránkách www.atriumflora. cz, přičemž platí, že jednou uplatněná účtenka opravňuje účastníka pouze k jedné účasti v soutěži.

3.2 Dárky věnované do soutěže spadají do tří kategorií. Každému soutěžícímu pak na základě jedné účasti v soutěži náleží jedna výhra (dárek), podle obrázku po setření losu. a) dárek věnovaný ze strany OC Atrium Flora b) dárek věnovaný ze strany obchodních jednotek* c) extra nadílka *pozn.: v případě dárku od obchodní jednotky Erotic City bude u soutěžícího před předáním ověřeno dosažení věkové hranice 18 let

3.3 Organizátor a zadavatel soutěže si vyhrazuje právo ukončit soutěž předčasně, a to z jakéhokoliv důvodu (např. rozdání všech výher ještě před koncem soutěžního času).

3.4 Účast v soutěži není nijak podmíněna jakoukoliv sázkou, zakoupením určitého konkrétního produktu či služby konkrétního výrobce či dodavatele nebo předchozí účastí soutěžícího na propagační nebo reklamní akci organizátora soutěže ani jiných osob. Mechanika této soutěže neobsahuje prvky hazardní hry.

 

4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Účastí v soutěži je soutěžící srozuměn s tím, že společnost Atrium Flora a.s., se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Žižkov, Česká republika, IČO: 241 54 911, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17493 jakožto správce (dále jen „společnost ATRIUM“ nebo „správce“) bude zpracovávat jeho osobní údaje pro účely související s pořádáním, průběhem, vyhodnocením soutěže a oznámením výsledků soutěže podle těchto pravidel, pro účely splnění právních povinností v souvislosti s pořádáním soutěže a následným předáním výher výhercům v souladu s příslušnými právními předpisy, případně pro jiné účely, pokud je to nezbytné ke sledování oprávněných zájmů skupiny ATRIUM, jakož i: šetření reklamací a stížností na základě plnění právních povinností nebo plnění smlouvy, doručování písemností a sepisování odpovědí na dopisy či žádosti týkající se účasti v soutěži na základě plnění smlouvy, činnosti související s výkonem a obhajobou právních nároků týkajících se účasti v soutěži a případná archivace, 3 a to na dobu potřebnou pro uspořádání soutěže a dobu potřebnou pro případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Dobrovolné udělení souhlasu pak slouží správci pro následující účely: marketingové oslovení ze strany správce (včetně elektronické formy komunikace), analýza informací o účasti v soutěži a o návštěvách nákupního centra. Souhlas platí do odvolání, které je možné provést kontaktováním správce na výše uvedené adrese, případně elektronicky na e-mailové adrese: flora.recepce@aere.com, nejdéle dva (2) roky. Soutěžící jako subjekt údajů má následující práva: a) Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má soutěžící právo kdykoli doplnit. b) Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje zákazníka, které o něm zpracovává za podmínek dle čl. 17 GDPR, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny (toto právo naplňuje rovněž tzv. právo být zapomenut). c) Právo na omezení zpracování představuje povinnost správce v případech dle čl. 18 GDPR omezit zpracování osobních údajů soutěžícího. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má soutěžící právo vznést námitku. d) Právo na přenositelnost představuje právo soutěžícího na přenos zpracovávaných osobních údajů správce (na základě souhlasu či pro účely plnění smlouvy) k jinému správci. Soutěžící je oprávněn v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem podat stížnost správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Zpracování osobních údajů bude prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, přičemž podrobné podmínky zpracování osobních údajů jsou vymezeny v dokumentu OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ společnosti ATRIUM, dostupné na oficiálních webových stránkách společnosti ATRIUM (www.atrium-flora.cz) nebo ZDE (dále jen „Podmínky zpracování osobních údajů“).

 

5. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

5.1 Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry v soutěži žádná peněžní či jakákoliv jiná plnění. Organizátor a zadavatel tímto nejsou vůči soutěžícím nijak zavázáni a soutěžící nemají nárok na žádná jiná plnění, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

5.2 Organizátor ani zadavatel neodpovídají za plnění dodávaná třetími stranami, zejména neodpovídají za kvalitu ani neposkytují žádné záruky ve vztahu k jednotlivým výhrám.

5.3 Výhra v této soutěži není právně vymahatelná.

5.4 Nepřevzaté výhry dle těchto pravidel propadají zadavateli. V případě nepřevzetí výhry správce bezodkladně zajistí odstranění osobních údajů.

5.5 Případné stížnosti je možné adresovat na sídlo organizátora soutěže. Dozor nad spotřebitelskou soutěží pak vykonává Česká obchodní inspekce.

5.6 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to po celou dobu jejího trvání a takovým způsobem, že změnu vyhlásí na svých webových stránkách uvedených v čl. 5.9 těchto pravidel.

5.7 Právo organizátora ukončit soutěž se týká především případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat v průběhu soutěže, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informační technologie, které jsou pro konání soutěže potřebné nebo z jiných technických, organizačních, epidemiologických či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh soutěže, jakož i dodržení požadavků na ochranu osobních údajů.

5.8 Zadavatel soutěže je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži.

5.9 Úplné znění těchto Pravidel je spolu s dokumentem INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PRIVACY POLICY) společnosti ATRIUM k dispozici na webových stránkách zadavatele dostupných na URL adrese https://www.atrium-flora.cz, respektive https://www.atrium-flora.cz/ochranaosobnich- udaju/.

Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována také na různých propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná a úplná.

V Praze dne 2.11.2021

 

Pravidla online soutěže s Manufakturou

 

Pořadatel soutěže: Atrium Flóra a.s., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha-Praha 3, IČ 24154911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17493 (dále jen „pořadatel“).

 

Místo průběhu soutěže: Soutěž je organizována na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Instagram (dále jen „místo konání soutěže“).

 

Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti Instagram, má po celou dobu soutěže aktivní svůj Instagram účet, splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“) a dále vysloví odesláním komentáře svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram.

 

Partner soutěže:

 

Termín soutěže: 5. 12. 2021 – 11. 12. 2021

 

Podmínky soutěže a ceny:

@Manufaktura.cz, česká značka s třicetiletou tradicí, v novém kabátě v @AtriumFlora.

Přijďte okouknout nový prostor a vyberte si něco pro radost i péči pro sebe nebo své blízké.

A protože je Mikuláš, máme pro vás soutěž o tři dárkové balíčky z limitované edice Šípek!

Abyste se mohli zúčastnit naší soutěže, je potřeba:

Sledovat účet @atriumflora @manufaktura.cz

Napsat nám do komentáře jaký další produkt najdete v limitované edici Šípek? a) Svíčka, b) Tělové mléko, c) Tělový peeling

Zároveň dali vědět dvěma kamarádům, kterým by balíček udělal radost

V neděli 12. 12. 2021 vybereme tři komentáře, jejichž autoři vyhrají výše uvedené výhry.

Kompletní pravidla soutěže najdete v biu.

Soutěž není sponzorována, podporována ani spravována společností Instagram a nijak s ní nesouvisí. @atriumflora

 

Výhry a vyhlášení vítězů: Proběhne 12. 12. 2021 prostřednictvím stories na Instagramu a komentáře na Instagramu pod soutěžním příspěvkem vyhlášení 3 výherců, kteří získají výše uvedené ceny.

 

Vyzvednutí výhry: Na prodejně Manufaktura Atrium Flora, nejpozději do 30 dní od ukončení soutěže, pak nárok zaniká.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Pokud odešlete pod výše uvedeným příspěvkem svůj komentář, vyslovujete tím souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů – tj. zejména profilové jméno na Instagramu, fotografii, text příspěvku (dále jen „údaje“) pořadatelem, jakožto správcem, za účelem účasti v soutěži po dobu zveřejnění příspěvků soutěže.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen„Nařízení“) tj. zejména, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce flora.recepce@aere.com odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, právo požadovat kopii údajů, omezení zpracování, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), odeslání výhry a další nabídky produktů správce. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Zpracovateli jsou zejména: sociální síť Instagram, agentura AG Geronimo s.r.o.

Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat.

 

Další důležité podmínky soutěže:

• Soutěžící svým zapojením do soutěže potvrzuje, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti Instagram nebudou porušena práva třetích osob.

• Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel na www.atriumflora.cz

• Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

• Výhru je nezbytné si osobně vyzvednout v OC Atrium Flora, Vinohradská 2828/151, Praha 3.

• Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

• Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Instagram do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

• Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.

• Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání nebo jiného jednání proti dobrým mravům

• Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Instagram). Pořadatel dále neodpovídá za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které bude probíhat další komunikace s výhercem soutěže.

• Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

• Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram.

 

3. 12. 2021: Pravidla Soutěže s Manufakturou

16. 11. 2021: Pravidla Soutěže PŘEDVÁNOČNÍ NADÍLKA

26. 10. 2021: Pravidla online soutěže o med od našich včel

1. 10. 2021: Pravidla Soutěže se Cinema City

15. 7. 2021: Pravidla Soutěže se Cinema City

4. 6. 2021: Pravidla Soutěže Luxor

26. 4. 2021: Pravidla online soutěže Starbucks

3. 2. 2021: Pravidla online soutěže Fusakle

10. 12. 2020: Pravidla online soutěže Sephora

10. 12. 2020: Pravidla online soutěže A3 SPORT

5. 11. 2020: Pravidla online soutěže s Luxor, Fusakle

2. 10. 2020: Pravidla online soutěže s Nutrend

5. 9. 2020: Pravidla spotřebitelské soutěže Chyťte si svoji hvězdu

13. 8. 2020: Pravidla instagramové soutěže o 3 dárky z Papírnictví AKM

12. 6. 2020: Pravidla facebookové soutěže o 3 dárky z UGO salaterie

10. 5. 2020: Pravidla instagramové soutěže o 3 dárkové balíčky Dermacol

11. 4. 2020: Pravidla soutěže o 2 dárkové balíčky z Atria Flora