Vinohradská 2828/151 Praha 3

ne: 07:00 - 24:00

en

Pravidla soutěží

Pravidla online soutěže Baťa 

 

Pořadatel soutěže: Atrium Flóra a.s., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha-Praha 3, IČ 24154911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17493 (dále jen „pořadatel“). 

 

Místo průběhu soutěže: Soutěž je organizována na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Facebook (dále jen „místo konání soutěže“). 

 

Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti Facebook, má po celou dobu soutěže aktivní svůj Facebook účet, splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“) a dále vysloví odesláním komentáře svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook. 

 

Partner soutěže: Baťa a.s. 

Termín soutěže: 27. 6. 2022 – 3. 7. 2022 

 

Podmínky soutěže a ceny: 

Připravili jsme si pro vás soutěž ve spolupráci s @Baťa Česká republika! 

Ve kterém městě spatřila světlo světa tahle světoznámá obuvnická společnost? 

Soutěžíme celkem o 5 balíčků, ve kterém najdete 2x duopack stylových ponožek. A jelikož se jedná o balíček, tak nezapomeňte dát v komentáři vědět i tomu, s kým se o výhru podělíte. 

Tipy můžete psát do 1. července a 12:00. Z odpovědí vybereme 5 výherců. 

 

Ceny: 

1. 2x duopack ponožek od @Baťa Česká republika. 

2. 2x duopack ponožek od @Baťa Česká republika. 

3. 2x duopack ponožek od @Baťa Česká republika. 

4. 2x duopack ponožek od @Baťa Česká republika. 

5. 2x duopack ponožek od @Baťa Česká republika. 

 

Výhry a vyhlášení vítězů: Proběhne 4. 7. 2022 prostřednictvím komentáře na Facebooku pod příspěvkem budou vyhlášeni výherci. 

 

Vyzvednutí výhry: Na Správě OC Flora nejpozději do 30 dní od ukončení soutěže, pak nárok zaniká. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Pokud odešlete pod výše uvedeným příspěvkem svůj komentář, vyslovujete tím souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů – tj. zejména profilové jméno na Facebooku, fotografii, text příspěvku (dále jen „údaje“) pořadatelem, jakožto správcem, za účelem účasti v soutěži po dobu zveřejnění příspěvků soutěže. 

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) tj. zejména, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce flora.recepce@aere.com odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, právo požadovat kopii údajů, omezení zpracování, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud. 

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), odeslání výhry a další nabídky produktů správce. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Zpracovateli jsou zejména: sociální síť Facebook, agentura AG Geronimo s.r.o. 

Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. 

 

Další důležité podmínky soutěže: 

• Soutěžící svým zapojením do soutěže potvrzuje, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob. 

• Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel na www.atriumflora.cz 

• Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. 

• Výhru je nezbytné si osobně vyzvednout v OC Atrium Flora, Vinohradská 2828/151, Praha 3. 

• Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu. 

• Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. 

• Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru. 

• Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání nebo jiného jednání proti dobrým mravům 

• Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Facebook). Pořadatel dále neodpovídá za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které bude probíhat další komunikace s výhercem soutěže. 

• Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže. 

• Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.