DNES OTEVŘENO: 10:00 - 21:00 en

Pravidla soutěží

Pravidla instagramové soutěže o 3 dárky z Papírnictví AKM

 

Pořadatel soutěže: Atrium Flóra a.s., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha-Praha 3, IČO 24154911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17493 (dále jen „pořadatel“).

Místo průběhu soutěže: Soutěž je organizována na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Instagram (dále jen „místo konání soutěže“).

Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti Instagram, má po celou dobu soutěže aktivní svůj Instagram účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram.

Partner soutěže: Papírnictví AKM a.s., Pod Haltýřem 1497/11, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČO 24783412 Termín soutěže: 16. 8. 2020 – 22. 8. 2020

Podmínky soutěže a ceny:

Napište nám do komentářů pod označený soutěžní příspěvek zveřejněný na Instagram účtu @atriumflora, proč by měl právě Váš školák vyhrát jednu z cen. Po skončení soutěže budou náhodně vylosováni tři soutěžící, kteří získají následující ceny:

1. CENA: Pastelová edding sada pro dekorativní tvoření

2. CENA: Školní batoh Srdce

3. CENA: Penál etud s Puntíky + sáček na obuv Kočka

 

Výhry a vyhlášení vítězů: 23. 8. 2020 proběhne prostřednictvím story a komentáře na Instagramu pod soutěžním příspěvkem vyhlášení 3 vylosovaných výherců (včetně pořadí), kteří získají výše uvedené ceny.

Vyzvednutí výhry: V prodejně partnera soutěže nacházející se v OC Flora, a to nejpozději do 30 dní od ukončení soutěže, pak možnost získat cenu zaniká. Bližší informace k vyzvednutí výhry budou zaslány vylosovaným výhercům do soukromé zprávy (tzv. direct) skrze sociální síť Instagram.

Zpracování osobních údajů: Pořadatel tímto v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES soutěžící informuje, že soutěžícími dobrovolně poskytnuté osobní údaje (profilové jméno na Instagramu, popř. jméno, příjmení a fotografii) (dále jen „osobní údaje“) bude zpracovávat jakožto správce osobních údajů výlučně z důvodů a pro účely související s pořádáním, průběhem, vyhodnocením soutěže a oznámením jejích výsledků, a dále pro účely případného ověření totožnosti výherců a jejich případnému kontaktování s ohledem na vyzvednutí ceny a dále z titulu plnění případných povinností spojených s právními vztahy a odpovědností pořadatele ze soutěže plynoucí, tj. z důvodu oprávněných zájmů pořadatele (pořádání akcí na podporu návštěvnosti a prodeje v obchodním centru) a z důvodu plnění právních povinností. Osobní údaje soutěžících nebudou pořadatelem poskytovány třetím stranám s výjimkou jejich případného předání smluvním partnerům pořadatele poskytujícím služby související s pořádáním soutěže, kterým je zejména agentura AG GERONIMO s.r.o., Na úseku 740/7, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 645 74 814, jakožto agentura spravující Instagramový profil pořadatele a dále Partner soutěže, jemuž mohou být předány osobní údaje výherců za účelem ověření jejich totožnosti při předání cen.

 

Osobní údaje poskytnuté soutěžícími v souvislosti s touto soutěží nebudou po skončení soutěže jakkoliv dále zpracovávány. Soutěžící má právo kdykoliv svůj soutěžní komentář smazat a tím ukončit zpracování ze strany pořadatele.

Z důvodů týkajících se konkrétní situace účastníka, má účastník právo vznést u pořadatele námitku proti zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje pořadatele jako správce osobních údajů: E-mail: zroubickova@aere.com

Kontaktní údaje pověřence pořadatele pro ochranu osobních údajů osobních údajů: E-mail: dpo-cz@aere.com

Kompletní informace o nakládání s osobními údaji včetně všech práv subjektů údajů se zpracováním souvisejících jsou dostupné na webových stránkách pořadatele akce v sekci „Ochrana osobních údajů“ (https://www.atrium-flora.cz/ochrana-osobnich-udaju/).

 

Další důležité podmínky soutěže:

 • Soutěžící svým zapojením do soutěže potvrzuje, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti Instagram nebudou porušena práva třetích osob.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel je po celou dobu trvání soutěže k dispozici na www.atriumflora.cz
 • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích a získání cen není právní nárok.
 • Výhru je nezbytné si osobně vyzvednout v OC Atrium Flora, Vinohradská 2828/151, Praha 3.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.
 • Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Instagram do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže nebo bude vylosován jiný výherce.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání nebo jiného jednání proti dobrým mravům
 • Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Instagram). Pořadatel dále neodpovídá za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které bude probíhat další komunikace s výhercem soutěže.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
 • Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram.

 

5. 9. 2020: Pravidla spotřebitelské soutěže Chyťte si svoji hvězdu

13. 8. 2020: Pravidla instagramové soutěže o 3 dárky z Papírnictví AKM

12. 6. 2020: Pravidla facebookové soutěže o 3 dárky z UGO salaterie

10. 5. 2020: Pravidla instagramové soutěže o 3 dárkové balíčky Dermacol

11. 4. 2020: Pravidla soutěže o 2 dárkové balíčky z Atria Flora