DNES OTEVŘENO: 09:00 - 21:00 en

Pravidla soutěží

Pravidla facebookové soutěže o 3 dárky z UGO salaterie

 

Pořadatel soutěže: Atrium Flóra a.s., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha-Praha 3, IČ 24154911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17493 (dále jen „pořadatel“)

Místo průběhu soutěže: Soutěž je organizována na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Facebook (dále jen „místo konání soutěže“).

Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti Facebook, má po celou dobu soutěže aktivní svůj Facebook účet, splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“) a dále vysloví odesláním komentáře svůj souhlas se zpracováním osobních údajů Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook.

Pravidla soutěže: Pořadatel vloží na stránku Atrium Flora příspěvek ve znění tomto nebo obdobném:

„Ve spolupráci se salaterií UGO jsme si pro vás připravili soutěž o 3 dárky: jednu skleněnou lahev a dva poukazy na výhodné menu dle vlastního výběru v provozovně UGO v Atriu Flora. Co pro výhru musíte udělat? Napište nám do komentáře svůj tip, co vše obsahuje UGO výhodné menu. Soutěž běží do pátku 19. června a 3 výherce vylosujeme ze všech odpovědí hned v pondělí 22.“

Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří splní pravidla soutěže.

Výhry a vyhlášení vítězů: V pondělí 22. 6. budou vylosováni ze všech odpovědí 3 výherci, kteří získají jeden z dárků od salaterie UGO.

Výhry si výherci budou moci vyzvednout v salaterii UGO v Atriu Flora do 31. 7. 2020, poté propadají ceny pořadateli.

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Pokud odešlete pod výše uvedeným příspěvkem svůj komentář, vyslovujete tím souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů – tj. zejména profilové jméno na Facebooku, fotografii, text příspěvku (dále jen „údaje“) pořadatelem, jakožto správcem, za účelem účasti v soutěži po dobu průběhu soutěže. Soutěžní příspěvek bude na sociální síti Facebook a správcem dále zpracováván po dobu 10 let.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) tj. zejména , že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce flora.recepce@aere.com odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, právo požadovat kopii údajů, omezení zpracování, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), odeslání výhry a další nabídky produktů správce. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Zpracovateli jsou zejména: sociální síť Facebook, agentura SilentService, s.r.o.

Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat.

 

Další důležité podmínky soutěže:

 • Soutěžící svým zapojením do soutěže potvrzuje, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na webu Atria Flora.
 • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 • Výhru je nezbytné si osobně vyzvednout v OC Atrium Flora, Vinohradská 2828/151, Praha 3.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.
 • Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání nebo jiného jednání proti dobrým mravům
 • Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Facebook). Pořadatel dále neodpovídá za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které bude probíhat další komunikace s výhercem soutěže.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
 • Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

V Praze dne 12. 6. 2020

 

12. 6. 2020: Pravidla facebookové soutěže o 3 dárky z UGO salaterie

10. 5. 2020: Pravidla instagramové soutěže o 3 dárkové balíčky Dermacol

11. 4. 2020: Pravidla soutěže o 2 dárkové balíčky z Atria Flora